Friday, September 27, 2013

అసలైన హాస్యం (కామెడీ)

(ఈ క్రింది రచన యెవరిదో తెలిస్తే చెప్పండి లేదా వూహించడానికి ప్రయత్నించండి)

తియ్యని కల్లలు (కొనసాగింపు)

నీకు ఇచ్చిన అయిదు రూపాయలూ ఏమైనవి అని ఇంటావిడ నడిగితే ఆమె నిజం చెపుతుందన్న మాట కల్ల. ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ, "ఇంకా కూర్చుందా ఏమిటండీ. అప్పుడే కర్చు అయిపోయింది" అంటుంది. ఎలా కర్చు అయిపోయిందో చెప్పమని అడిగితే, చాలాసేపు ఆలోచించి చివరకు చెపుతుంది, నాయుడుగారి భార్యకు ఇయ్యాలిసి ఇచ్చేశానని! ఎన్నిసార్లు ఎన్ని అయిదులిచ్చినా, ఆ నాయుడుగారి భార్య అప్పుతీరదు. నేషనల్ డెట్ లాగ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే మనం ఆవిషయమై తరచి అడగము. ఆ అసత్యవాక్కులో ఉండే మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించి ఊరుకొంటాము.

నిజం చెప్పు, నిజం చెప్పు అంటారుగాని నిజం ఎట్లా చెబుతాము! ఏకాతంగా ఉన్నప్పుడు భార్య అడుగుతుంది ముద్దుగా తలవంచుకొని, "ఏమండీ నేను అందంగా లేనా?" అని.

అప్పుడు కఠోరమైన నిజం చెప్పాలా, మనోహరమైన అబధ్ధం చెప్పాలా? "నీ బుగ్గలు చిక్కిపోయినవి. నీ పెదవులలో రక్తిమ పోయింది. నీ పళ్లు కొంచెం ఎత్తు. నీకంటె అందమైనవాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు" అని సత్య హరిశ్చంద్రుడిలాగ నిజం చెపితే, ఆవిడ ముఖం మాడ్చుకొని నిన్ను గదిలో ఒంటరిగా వదిలేసి, పోయి వసారాలో మంచం వేసుకొని పడుకుంటుంది.

ఎందుకొచ్చిన గొడవ ఇది. ఈ జన్మలో ఆవిడ నీకు ప్రియురాలు. ఆమెతో జన్మాంతం కాపరం చేయదల్చుకొన్నపుడు ఆమెను సంతోషపెట్టటం నీ విధి. దగ్గరకు తీసుకొని ముద్దాడాలె. "నీవు అందంగా లేకపోవటం ఏమిటి? నీవు నా పాలిటి రతీదేవివి" అంటూ ఆమె కళ్లను మృదువుగా తాకి, చుబుకాన్ని ఎత్తి పట్టికొని, బుగ్గపైని చిటిక వెయ్యాలె. ఆమె సంతోషిస్తుంది. ఆమె నేత్రాలు ఉజ్వలములు అవుతయి. ఇంట్లో ఎలక్ట్రిక్ దీపాలు వెలుగుతవి.

అసలు కొన్ని విషయాలలో నిజం చెప్పినా మన ఆడవాళ్లు నమ్మరు. పైగా వెక్కిరిస్తారు. నవ్వుతారు. చూడండి నా సంగతి ఏమైందో!

మనమంతా కోతులలోనుంచి పుట్టామన్న మాట నిజమే కదా! అందులో అబధ్ధం ఏమీలేదు. ఆ విషయం మా అబ్బాయికి చెప్పాను. వాడు వెళ్లి తల్లికి చెప్పాడు, "అమ్మా. అమ్మా మనం కోతులనుంచి పుట్టామే!" అని!

ఈ మాటవిని ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయి "అదేమిటిరా మనమంతా కోతులలో నుంచి పుట్టటం ఏమిటిరా?" అని విరగబడి నవ్వింది.

"మన పూర్వులంతా కోతులుటే అమ్మా!" అని వాడు మళ్లీ చెప్పాడు.

"ఛా. తప్పురా నాయినా, అల్లా అనకూడదు మన పూర్వులు కోతులేమిటిరా! నేను బాగా ఎరుగుదును. మా నాన్న మనిషి! మా తాత మనిషి! అంతకంటె పూర్వులు అయినవారు మహ ఋషులు. అంతేగాని కోతులెవఱ్ఱా నాయినా? అని ఆవిడ మళ్లీ నవ్వింది.

మా అబ్బాయికి చాలా చిన్నతనం అయి కోపంగా అన్నాడు - "నాన్న చెప్పాడే, మన పూర్వులంతా కోతులని!"

ఆవిడ ముఖం చిట్లించి "ఏమో నాయినా, మీ నాన్న పూర్వుల సంగతి నాకు బాగా తెలియదు" అని విసుగ్గా అన్నది.

శాస్త్రజ్ఞులు అంతా అంగీకరించిన పరమ సత్యాన్ని ఆవిడ తృణీకరించింది. నిజం చెపితేమటుకు నమ్మేది ఎవరు?

......మిగతా మరోసారి.

Monday, September 23, 2013

అసలైన హాస్యం (కామెడీ)

(ఈ క్రింది రచన యెవరిదో తెలిస్తే చెప్పండి లేదా వూహించడానికి ప్రయత్నించండి)

తియ్యని కల్లలు

కల్ల అంటే అసత్యము. అసత్యాలు తియ్యగా ఉంటవి. నిజం అంత మధురంగా ఉండదు. నిజం చెపితే  నిష్టూర్యము అనే సామెత ఉండనే ఉన్నది.

నేనొకసారి సినిమాకు వెళ్లి రాత్రి పదిగంటల వేళ ఇంటికి వస్తున్నాను. దారిలో ఒకచోట ఇద్దరు సాహేబులు తప్పతాగి పోట్లాడుకుంటున్నారు. ఒకడు అది రాత్రి అంటాడు. రెండోవాడు అది పట్టపగలు అటాడు. ఆ తగూ ఎంతసేపటికీ తెగలేదు. వాళ్లు మధ్యవర్తిని అడుగుదామనుకున్నారు. నేను కనబడ్డాను.

"మహరాజ్ ఇది రాత్రి అంటే ఈడు కాదు పగలు అంటాడు. ఈడ్కి ఏమన్నా తెలివి ఉందీ లేదూ సెప్పాలె మీరు" అన్నాడు ఒకడు.

"అరె బేవకూఫ్. ఇంత హెల్గు ఉండి పట్ట పగలు ఉంటే దీన్‌కి రాతిరి అని ఏ హెదవ అంటాడ్?" అని సవాల్ చేశాడు రెండోవాడు. వాళ్లు ఇద్దరూ చెరోరెక్కా పుచ్చుకొని నిజం చెప్పమని నన్ను బలవంత పెట్టారు. అది రాత్రి అంటే ఒకరికి కోపంవస్తుంది. పగలు అంటే రెండవవాడికి కోపం వస్తుంది. ఎవరిచేతనో ఒకరిచేత తన్నులు తప్పేలాగున లేవు. చివరకు నేను ఒక అబధ్ధం ఆడి తప్పించుకొన్నాను. నేను అన్నానూ "అబ్బాయి. నేను ఈవూరికి కొత్తవాణ్ణి, నాకు బాగా తెలియదు, నన్ను వదిలిపెట్టి ఇంకెవరినైనా అడగండి," అని. 

నిజమేననుకొని ఇద్దరూ నన్ను వదిలేశారు. నేను బ్రతికి బైటపడ్డాను. నేను అబధ్ధం ఆడాను. అయినా ఆ సత్యంలో మాధుర్యం ఉంది.

ఇంకో ఉదాహరణకూడా ఇస్తాను. ఈ మద్యపాన నిషేధము వచ్చిన తరువాత ఒక క్రైస్తవ సోదరుడు కొంచెము సారాయి సంపాదించి తీసుకొని పోతున్నాడు. దారిలో పోలీసులు పట్టుకొన్నారు. పట్టుకొని సీసాలోది ఏమిటని అడిగారు. ఆ ఆసామి తనను వాళ్లు శిక్షిస్తారని భయపడి...."అందులోది మరేం కాదండి. మంచినీళ్లండి" అని ధైర్యంగా అబధ్ధం చెప్పేశాడు.

పోలీసులు ఆ సీసాలోని ద్రవ్యాన్ని వాసన చూచి, కొంచెం రుచిచూచి, "నీళ్లా! ఎందుకయ్యా అబధ్ధం! ఇది సారాయి!" అన్నారు.

పోలీసు అధికారి కూడా చాలా కోపంగా అడిగాడు. "ఇది సారాయి కాదంటావేమయ్యా? స్పష్టంగా సారాయని తెలుస్తుంటే!" అన్నాడు.

"నేను ఏమంటానండీ. మీరు సారాయి అంటూంటే సారాయే కావచ్చు" నన్నాడు క్రైస్తవ ఆసామి.

"అయితే ఎందుకు తెచ్చావు?" అని ఉరిమిచూస్తూ అడిగాడు అధికారి. 

క్రైస్తవ సోదరుడు "అయ్యా, నేను నీరే తెచ్చుకొన్నాను. ఇది సారాయి కావటం కేవలం ఏసు ప్రభువు మహిమ." అంటూ మోకరించి ప్రార్థన చేయటం సాగించాడు. చాలా తమాషా అయిన అబధ్ధం ఆడాడు ఆ ఆసామి. తియ్యని అబధ్ధాలు అంటే ఇవి!

ఇల్లాంటి తియ్యని అబధ్ధాలు మనం రోజూ వింటూనే ఉంటాము. అవి మన చుట్టూ మూగి నృత్యం చేస్తున్నవి. ఎదురైన స్నేహితుణ్ణి ఎక్కడిదాకానోయ్? అని అడిగితే వాడు చెప్పే జవాబు ఈరకానికి చెందిన అబధ్ధమే!

......మిగతా మరోసారి.